Tạo WebForm bằng Ladipage

Ladipage là một nền tảng hỗ trợ các nhà quảng cáo tự thiết kế landing page. Với bộ công cụ trực quan, thao tác kéo thả không thể đơn giản hơn, việc thiết kế landing page trở nên đơn giản hơn bao giờ hết.

Hôm nay AhaChat sẽ hướng dẫn các bạn cách nhúng Ladipage vào chatbot để thu thập thông tin khách hàng.

Nếu như bạn chưa có tài khoản Ladipage thì có thể tạo WebForm trực tiếp trong Aha theo hướng dẫn này.

1. Tạo giao diện Ladipage và nhúng SDK

Nhúng SDK của AhaChat vào Ladipage

Vào trang builder của ladipage chọn Thiết lập -> Mã Javascript/CSS và thêm đoạn này vào khung trước thẻ </body>

<script src="https://ahachat.com/libs/ladipage.sdk.js"></script>

2. Thêm domain của Ladipage vào Whitelist của bot

Vào Cài đặt -> Chung để thêm domain

3. Tạo url để nhúng vào Nút bấm trong kịch bản với định dạng

https://ahachat.com/ladipage?url={ladipage_url}&bot_token={bot_token}&block_id={block_id}&messenger_user_id={{messenger_user_id}}

Trong đó:

  • ladipage_url: Là địa chỉ url của Ladipage khi xuất bản
  • bot_token: Là Broadcasting API Token trong cài đặt

  • block_id: Là block muốn chuyển tiếp sau khi submit.

  • messenger_user_id: Là id của chính khách hàng sẽ chat với. Bạn phải giữ nguyên giá trị là {{messenger_user_id}}

Ví dụ:

https://ahachat.com/ladipage?url=https://ladipage.ahachat.com&bot_token=6ddbf968exxxxx&block_id=53777966&messenger_user_id={{messenger_user_id}}

4. Gắn Url đã tạo bên trên vào Nút bấm trong kịch bản

Chọn hành động → Mở link website

Nhập Url vào → Kích cỡ chọn 100% hoặc 75%

5. Lưu giá trị Ladipage vào Thuộc tính

Các trường thông tin bạn nhập sẽ tự động lưu vào thuộc tính mới với tên thuộc tính tương tự thuộc tính trên ladipage

Bạn có thể hiển thị các thuộc tính này ra ngoài tin nhắn

6. Test và xem kết quả