Block QR Code

QR Code là công cụ tạo mã quét dưới dạng hình ảnh chứa thông tin của khách hoặc của bot như thẻ quà tặng, mã coupon, liên kết chia sẻ, thông tin chi tiết của sản phẩm, thông tin cá nhân.

Sử dụng QR Code giúp cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ cho khách hàng và giảm thiểu những sai sót trong việc nhập thông tin bằng tay.

Hướng dẫn tạo QR Code

Để tạo block QR Code bạn bấm vào + Tạo mới blockQR CODE

Cài đặt nội dung cho QR Code

  1. Nội dung — Là nội dung chứa trong QR Code mà khi bạn quét mã sẽ hiện ra.
  2. Lưu thuộc tính — Chọn thuộc tính để lưu lại mã QR Code, sử dụng cho các lần sau mà không cần phải tạo lại mã QR Code.
  3. Kích cỡ — Nhập kích thước cho hình ảnh QR Code ( giới hạn 2000px trở lại để hiển thị trên Messenger tốt hơn)
  4. Màu sắc — Chọn màu cho QR Code
  5. Logo — Có thể tải logo từ thiết bị của bạn hoặc dán liên kết của logo
  6. Gửi QR Code đến KháchBật sẽ tự động gửi QR Code lên Messenger sau khi tạo xong. Chọn Tắt nếu chỉ muốn tạo mã QR Code và gửi sau hoặc gửi thông qua Vipcard.

Lưu lại sau đó chạy thử kịch bản và xem kết quả.

Tạo QR Code và gắn vào Vipcard

Sửa kịch bản mẫu

Bạn copy kịch bản mẫu tại đây

Trước tiên bạn cần tạo mới 2 thuộc tính với tên là coupon và qrcode

Chỉnh sửa cài đặt cho block qrcode trong kịch bản mà bạn copy ở trên

Thêm các thuộc tính như ảnh dưới đây

Phần Gửi QR Code đến khách chọn Tắt

Tạo Vip Card tích hợp QR Code

Vào Menu Tăng Trưởng+ Tạo mới chọn Vip Card.

Tạo mới image và chọn loại là thuộc tính {{qrcode}}

Quay lại kịch bản và mở block ket_qua

Chọn đúng Vip Card bạn đã tạo → Lưu lại

Kết quả