Multi Web Form

Demo: https://m.me/ahachatdemo?ref=multi-webform

Tính năng cho phép bạn tạo nhiều Web Form đăng ký và điều hướng khách hàng điền lần lượt thông tin trên các Form sau đó tổng hợp lại các thông tin mà khách đã điền.

1. Tạo Web Form

Bạn vào menu Tăng trưởng → Tạo mới → chọn Web Form

Tạo các trường thông tin cho Form → nhớ lưu thuộc tính cho từng trường

Tương tự vậy bạn sẽ có Form 2, Form 3

2. Thiết lập hành động chuyển tiếp cho các Form

Form 1: Ở Form đầu tiên bạn chọn loại nút bấm là Chuyển tiếp WebForm (redirect)Form 2

Form 2: bạn tiếp tục chọn loại nút bấm là Chuyển tiếp WebForm (redirect)Form 3

Form 3: Là Form cuối cùng bạn chọn hành động cho nút bấm là Form Submit

Trên đây là ví dụ khi chúng tôi sử dụng 3 Web Form, trường hợp bạn sử dụng 4,5 hay nhiều Web Form hơn thì nút Form Submit luôn luôn nằm ở Form cuối cùng. Các Form còn lại sẽ chuyển tiếp lần lược 1 → Form cuối

3. Tạo kịch bản chạy Multi Web Form

Bạn có thể copy kịch bản mẫu kèm Multi Web Form chúng tôi đã tạo sẵn ở đây:

https://ahachat.com/share-story-to-bot/909d82d047454ff527180cb5cb5a2be02kNECE9BUB3435096

Bạn chỉ cần tạo Block bắt đầu với nút bấm chứa Form 1

Sau khi khách hàng nhập thông tin trên Multi Web Form và bấm nút Submit ở Form cuối cùng. Bạn tạo thêm một block chứa các thông tin xác nhận mà khách hàng đã điền

Xong nối 2 Block lại với nhau

Chạy thử kịch bản và xem kết quả.