Cú Pháp Chốt Đơn Đa Kênh Chat

Đây là cú pháp dùng để lưu đơn hàng vào Google Sheet từ tất cả các nền tảng chat như Facebook Inbox, Pancake, Livechat của AhaChat. Trường hợp áp dụng là khi khách hàng cung cấp thông tin nhưng không theo thứ tự bot yêu cầu, vì vậy cần phải có nhân viên tổng hợp thông tin lại để chốt đơn và lưu vào sheet.

Bước 1: Tạo kịch bản lưu thông tin

Tạo một kịch bản và đặt tên bất kỳ, trong kịch bản sẽ tạo 1 Block Sheet (có thể tạo sheet mới hoặc dùng sheet cũ) và lưu các thuộc tính. Chú ý là trong kịch bản này có thể tạo nhiều block để thu thập thông tin khách hàng. Còn riêng nhân viên chỉ cần dùng cú pháp chốt đơn để lưu nhanh thông tin vào sheet.

Bước 2: Nhân viên nhập cú pháp để lưu đơn hàng

Khi nhân viên đang nhắn tin với khách hàng và sau khi có được đầy đủ các thông tin họ có thể sử dụng cú pháp sau để đẩy thông tin của khách hàng lên sheet. Dùng được trên các nền tảng Facebook Inbox, Pancake hoặc Livechat của AhaChat.

Cú pháp:

@LUUTHONGTIN tên kịch bản
thông tin 1
thông tin 2
thông tin 3
thông tin 4
thông tin 5
@CHOTDON

Ví dụ:

@LUUTHONGTIN muahang
Nguyễn Văn A
123 Trần Cao Vân
Áo Thun, Quần Jean
10
110000
@CHOTDON

Giải thích:

  • muahang: Tên kịch bản
  • Nguyễn Văn A: Nhập tên khách hàng để lưu vào thuộc tính {{hoten}} và đẩy lên sheet
  • 123 Trần Cao Vân: Nhập địa chỉ để lưu vào thuộc tính {{diachi}} và đẩy lên sheet
  • Áo Thun, Quần Jean: Nhập tên sản phẩm để lưu vào thuộc tính {{product}} và đẩy lên sheet
  • 10: Nhập số lượng để lưu vào thuộc tính {{soluong}} và đẩy lên sheet
  • 110000: Nhập tổng tiền để lưu vào thuộc tính {{sotien}} và đẩy lên sheet

Kết quả:

Lưu ý: ở block sheet bạn lưu 5 thuộc tính thì cú pháp khi gửi phải chứa đủ 5 hàng, nếu thông tin nào chưa có thì có thể thay thế nội dung “chưa có” để thông tin được cập nhật đúng thứ tự cột.

Ví dụ:

@LUUTHONGTIN muahang
Nguyễn Văn A
Chưa có
Áo Thun, Quần Short
10
110000
@CHOTDON

hoặc

@LUUTHONGTIN muahang
Nguyễn Văn A
Chưa có
Áo Thun, Quần Short
10
110000
@HOANTHANH