Block Broadcast API

Broadcast API cho phép gửi block đến bất kỳ khách hàng nào của bot. Bạn cũng có thể gán thuộc tính cho khách hàng khi dùng api này.

Tất cả các truy vấn tới Broadcast API phải sử dụng phương thức POST, có 2 cách gửi broadcast:

1. Gửi bằng messenger_user_id

Mẫu gửi

POST https://ahachat.com/api/bots/<BOT_ID>/users/<USER_ID>/send?ahachat_token=<TOKEN>&ahachat_message_tag=<AHACHAT_MESSAGE_TAG>&ahachat_block_name=<BLOCK_NAME>&<USER_ATTRIBUTE_1>=<VALUE_1>&<USER_ATTRIBUTE_2>=<VALUE_2>

Ví dụ

2. Gửi bằng số điện thoại

Mẫu gửi

POST https://ahachat.com/api/bots/<BOT_ID>/phones/send?ahachat_token=<TOKEN>&ahachat_message_tag=<AHACHAT_MESSAGE_TAG>&ahachat_block_name=<BLOCK_NAME>&phone=<USER_PHONE>&<USER_ATTRIBUTE_1>=<VALUE_1>&<USER_ATTRIBUTE_2>=<VALUE_2>

Ví dụ

3. Giải thích các tham số

  • <BOT_ID> — ID của bot bạn muốn gửi tin nhắn từ đó.
  • <MESSENGER_USER_ID> — {{messenger_user_id}} của khách hàng mà bạn muốn gửi broadcast.
  • <USER_PHONE> — Số điện thoại của khách hàng mà bạn muốn gửi broadcast.
  • <AHACHAT_TOKEN> — Mã token bí mật duy nhất tcho mỗi bot. Bạn có thể tìm và reset lại token này trong menu Cài đặt bất cứ lúc nào.
  • <AHACHAT_MESSAGE_TAG> — Thẻ tin nhắn cung cấp cho bạn khả năng gửi tin nhắn ngoài 24h, nên dùng mặc định là NON_PROMOTIONAL_SUBSCRIPTION. See the full list of message tags here.
    1.1 Trường hợp dùng thẻ CONFIRMED_EVENT_UPDATE Tin nhắn cập nhật cho khách hàng về sự kiện mà họ đã đăng ký, có thể được gửi tới khách hàng bất kỳ lúc nào. Ví dụ: - Nhắc nhở về một sự kiện hoặc cuộc hẹn - Xác nhận đặt phòng hoặc tham dự - Cập nhật lịch trình di chuyển 1.2 Trường hợp dùng thẻ POST_PURCHASE_UPDATE Tin nhắn cập nhật cho khách hàng về giao dịch mua hàng gần đây, có thể được gửi tới khách hàng bất kỳ lúc nào. Ví dụ: - Hóa đơn hoặc biên lai - Tình trạng đơn hàng, vận chuyển - Thay đổi liên quan đến đơn hàng mà người dùng đã đặt 1.3 Trường hợp dùng thẻ ACCOUNT_UPDATE Tin nhắn cập nhật cho khách hàng về thay đổi liên quan đến cá nhân, có thể được gửi tới khách hàng bất kỳ lúc nào. Ví dụ: - Thay đổi trạng thái công việc - Thay đổi tài khoản thanh toán - Cảnh báo gian lậ
  • <AHACHAT_BLOCK_NAME> — Tên block mà bạn muốn gửi đến khách hàng.
  • <USER_ATTRIBUTE>=<VALUE> — Tên và giá trị của thuộc tính người dùng bạn muốn lưu khi gửi tin nhắn.

Ghi chú: Bạn có thể test API online tại https://resttesttest.com/

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Broadcast API? Bạn muốn khởi chạy chiến dịch tiếp cận khách hàng của mình bằng Chatbot với một số lời khuyên chuyên môn từ Đối tác tiếp thị của Facebook? Đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi để có câu trả lời nhanh nhất và hiệu quả nhất! Tận hưởng công cụ chatbot miễn phí của chúng tôi mà không cần phải trả bất kỳ chi phí nào!