Chatbot Game Đoán Số Bí Mật

Demo: https://m.me/ahachatdemo?ref=gamedoanso

Copy kịch bản: https://ahachat.com/share-story-to-bot/3e6caa7f971a375fcfac6bdbf756ce53oBE7zF7fY62131695

Game ĐOÁN SỐ BÍ MẬT sử dụng API random number tại trang www.random.org để tạo ra một số bất kỳ trong giới hạn 1-10, 1-100 hoặc 1-1000

Người chơi sẽ nhập 1 số và bot sẽ so sánh với số random được tạo ra, bạn sẽ nhận được gợi ý nếu số người chơi nhập vào thấp hoặc lớn hơn kết quả.

1. Lấy API tạo random

Truy cập trang : https://www.random.org/clients/http/api/ để tìm hiểu các tham số chứa trong API

Link API sẽ có dạng: GET: https://www.random.org/integers/?num=1&min=1&max=100&col=1&base=10&format=plain&rnd=new

Bạn chỉ cần để ý 3 tham số chính là:

  • num: tổng các kết quả random được hiển thị
  • min: giá trị nhỏ nhất
  • max: giá trị lớn nhất

Tạo 1 block API đặt tên là random và nhập link trên vào

Như ví dụ trên thì kết quả hiển thị là 1 với số random trong giới hạn 1 đến 100

2. Lưu thuộc tính cho số random để so sánh với số người chơi nhập

Tạo 1 block thuộc tính nối bên dưới block random

Lưu thuộc tính là random (giá trị số ) và Giá trị là {{api.random}}

3. Lưu số người chơi nhập và tạo điều kiện để so sánh

  • Tạo 2 thuộc tính “so” và “lanchoi” với giá trị thuộc tính là số
  • Tạo 1 block hội thoại và lưu thuộc tính “so” với tin nhắn người chơi nhập vào . lưu thêm thuộc tính “lanchoi” và gán với 1

  • Tạo block điều kiện để so sánh

  • Nếu {{random}} < {{so}} và {{lanchoi}} < 4 thì : thông báo số người chơi nhập vào cao hơn kết quả
  • Nếu {{random}} < {{so}} và {{lanchoi}} < 4 thì : thông báo số người chơi nhập vào thấp hơn kết quả
  • Nếu {{random}} = {{so}} và {{lanchoi}} <= 4 thì : thông báo số người chơi nhập vào chính xác với kết quả
  • Nhánh mặc định là người chơi đã nhập quá 4 lần và thông báo hết lượt

4. Test và xem kết quả