Chatbot VipCard dùng QR Code

VipCard sử dụng QR Code là cách ghi điểm tuyệt vời với khách hàng thân thiết của bạn. Một trường hợp hay được áp dụng là khách vip sẽ nhận được card để vào nhà hàng/cửa hàng của bạn quẹt thẻ để được tích điểm.

Demo: https://m.me/ahachatdemo?ref=vipcardcode

Các bước tạo VipCard dùng QR Code sẽ như sau:

1. Lấy link API tạo QR-Code

Bạn có thể dễ dàng tìm kiếm link API để tạo QR Code miễn phí trên Google. Ở đây mình sẽ sử dụng link tại trang: https://goqr.me/api/ với định dạng là:

https://api.qrserver.com/v1/create-qr-code/?size=150x150&data=Example

Trong đó Example là nội dung nhập vào để tạo mã QR Code

2. Tạo kịch bản lưu nội dung và QR Code vào thuộc tính

Trước tiên bạn cần tạo mới 2 thuộc tính với tên là noidung và qrcode

Sau đó vào kịch bản chọn tạo mới Block → Hội thoại

Chọn hành động lưu thuộc tính với thuộc tính là noidung. Giá trị Value để trống để lưu nội dung khách nhập vào.

Tạo thêm block thuộc tính

Chọn thuộc tính là qrcode với giá trị là đường link API trên. Thay thế Example thành {{noidung}} là thuộc tính đã lưu nội dung của khách nhập.

3. Tạo Vipcard tích hợp QR Code

Vào Menu Tăng Trưởng ---> Tạo Mới chọn tính năng Vipcard.

Tạo mới image và chọn mục thuộc tính {{qrcode}}

4. Tạo block hiển thị Vipcard và xem kết quả

Chọn tạo mới Block → Hội thoại → trong phần tin nhắn của bot chọn thêm Vipcard

Chọn đúng Vipcard bạn đã tạo → lưu và xem kết quả

Kết quả

Lưu ý: hiện QR Code chỉ hiển thị được với nội dung viết liền hoặc số không có khoảng cách.

Bạn có thể tham khảo kịch bản mẫu đăng ký cộng tác viên kết hợp Vipcard - QR Code sau:

https://ahachat.com/share-story-to-bot/2c387a5b1ad7709902ba9f61391b3b0bt6P6GjkAaL2128275